Úvod » Služby » Vymáhání a správa pohledávek

Vymáhání a správa pohledávek

Zastupování klientů před soudy a rozhodčími orgány činí základ služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří, ať již se jedná o vymáhání pohledávek nebo ochranu jiných zájmů našich klientů. Nabízíme však více než „jen“ soudní vymáhání pohledávek. Poskytujeme služby od převzetí případu až do jeho úplné vyřešení, tj. úhrady dlužné částky nebo jiného skončení věci.

Při vymáhání pohledávek bereme vždy ohled na základní zájem našich klientů, kterým je co možná maximální úhrada dlužné částky. Obvyklý postup obvykle obnáší odeslání písemné výzvy dlužníkovi k úhradě jeho dluhu, telefonický kontakt s dlužníkem, případné jednání s dlužníkem o způsobu úhrady jeho dluhu či přípravu dohody o narovnání nebo splátkového kalendáře podle pokynů klienta. Již samotná skutečnost, že se v procesu vymáhání pohledávky objeví advokátní kancelář, přiměje mnoho dlužníků uhradit dlužnou částku a není nutno přistupovat k samotnému soudnímu řízení.

Pokud dlužník neuhradí dlužnou částku dobrovolně, zastupujeme klienta ve všech fázích soudního či rozhodčího řízení (příprava podkladů, podání žaloby, účast na jednáních, zastupování v případném odvolacím řízení). Pokud dlužník ani přes pravomocný rozsudek nesplní svoji povinnost, zastupujeme (ve spolupráci se soudními exekutory) klienta v exekučním řízení, případně též v řízení konkursním a vyrovnacím.

Ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi Vám můžeme zajistit právní služby ve všech zemích Evropské unie i v dalších zemích.

Úhrada za poskytované služby

Na základě dohody s klientem se vždy snažíme nalézt co možná vzájemně nejvýhodnější způsob úhrady za poskytované právní služby.

V případě vymáhání běžných pohledávek z obchodního styku obvykle účtujeme pevnou částku za úplné vyřízení věci, která je splatná při převzetí případu. V případě většího počtu pohledávek obvykle sjednáváme s klientem paušální odměnu za veškerou činnost spojenou se správou a vymáháním těchto pohledávek ve výši stanovené v závislosti na počtu a hodnotě jednotlivých pohledávek splatnou měsíčně. V případě složitějších právních věcí nebo vyšších částek, které jsou předmětem sporu, stanovujeme cenu jednotlivě, pokud není sjednána hodinová sazba nebo paušální odměna.

Rádi bychom Vás informovali, že v případě, kdy je klient zastupován v soudním řízení advokátem a má ve věci plný úspěch, je dlužníkovi uložena povinnost hradit náklady soudního řízení včetně nákladů právního zastoupení ve výši stanovené vyhláškou ministerstva spravedlnosti. Tato částka nemusí odpovídat odměně, kterou klient zaplatí advokátovi za poskytování právních služeb, může být nižší i vyšší. Uvedená částka však může (samozřejmě za podmínky, že ji dlužník zaplatí) uhradit klientovi veškeré náklady, které mu v souvislosti s vymáháním pohledávky prostřednictvím advokáta vznikly.